2015 / 25 January

Verdien av sosial kapital


Med det stigende tallet på hele 1,32 milliarder brukere på Facebook i 2014, hvorav de fleste av disse daglig holder seg oppdatert på sine venners aktivitet, får vi en innsikt i hvor grad sosiale medier er blitt en viktig del av vår hverdag. For min egen del har Facebook blitt et verktøy for å holde kontakt med mine venner, samt å utvide mitt nettverk. Denne utvidelsen av nettverk som vi bygger opp av relasjoner til våre sterke og svake bånd, og den spesielle tilknytningen vi får til dette nettverket, går under fenomenet sosial kapital. Dette er et begrep som ikke avgjøres av hvor mange du kjenner ei heller et mål på hvor mange som trykker på ”liker” eller velger å ”følge” deg på Facebook. Det er i relasjonene og deres verdi, vi finner den sosiale kapitalen som skapes av kollektive relasjoner, ressurser og kunnskap i en persons nettverk.

Sosial kapital blir definert som de ressurser som en person kan skaffe ved hjelp av sine kontakter. Disse ressursene utveksles gjennom gjensidige forventninger, forpliktelser og sosiale normer for samarbeid og støtte

 

Bånd og brobygging 

Sosial kapital kan vurderes etter følgende relasjonsforhold: bånd ”bonding” og brobygging ”bridging”. Under relasjonsforholdet bånd inngår de medlemmer i ditt nettverk du er nært knyttet til og som du kan identifisere deg med, eksempler på dette kan være din familie og venner, samt personer du deler religion eller kultur med. Bånd gir den enkelte støtte, oppbakking og selvtillit. Selv om effekten av sosial kapital av båndtypen er viktig, kan den i enkelte tilfeller også medføre konflikter; inkluderende innad og ekskluderende utad. Bånd kan videre inndeles i sterke bånd, svake bånd og ingen bånd. I din nærmeste krets, finner du personene som utgjør dine sterke bånd. Disse personene kan være venner, familie, kjæreste osv som du stoler på, som står deg nær og som du har en gjensidig lojalitet til. Dine svake bånd utgjøres av alle dine bekjente; fjernere venner, kolleger, klassekamerater og andre bekjente. Dette er en gruppe mennesker som har den egenskap å vokse fortere enn gruppen bestående av dine sterke bånd. Vi har kanskje lett for å undervurdere våre svake bånd, men de kan senere vise seg å være viktige ressurser. De som inngår i ingen bånd er personer som du ikke kjenner, men har en felles bekjent med.

Hvis vi sammenlikner bånd som et nettverk internt i en avdeling, kan vi anse brobygging som et nettverk på tvers av avdelingene. Sosial kapital som bruer skapes i forbindelser og nettverk preget utadvendthet og åpenhet overfor personer og grupper med andre kjennetegn. For å oppnå en fordelaktig verdiskapning og vinning gjennom ditt nettverk i sosiale medier som Facebook og LinkedIn, er det essensielt med en balanse mellom den bindende og den brobyggende sosiale kapitalen.

Jeg husker tilbake til 2009 da jeg logget meg inn på Facebook for første gang, og ble raskt overrasket over det jaget som befant seg om å ha en så stor vennegruppe som mulig. Det ble gjerne kvantitet overfor kvalitet, hvor mine svake bånd bestående av bekjente, såkalte ”venners venner” eller personer jeg kun kjente til, stadig ble større, mens nettverkets grad av sosiale kapital følgelig ble lavere. Med årene og en større forståelse for det sosiale mediet, innså jeg hvilke fordeler og vinninger en kan oppnå gjennom sitt nettverk. Målet for mitt nettverk både på Facebook og LinkedIn har derfor blitt til å opprettholde mine sterke bånd og utvide mine svake bånd med omhu, tenke kvalitet fremfor kvantitet. Det ha et nettverk med høy sosial kapital, er også svært essensielt for bedrifter:

Høy sosial kapital gjør at kunnskap flyter lettere mellom dere, at tilhørere er mer mottakelige for dine budskap og at du ser flere måter å bruke relasjonene på. Du lærer av de andre. Dere har et tillitsforhold. Under askeskyen viste Norwegian at Facebook kan fungere som en katalysator for sosial kapital: relasjonene mellom deltakerne i nettverket hadde konkret nytte av nettverket. Norwegian ga god kundeservice, tilhengerne hjalp hverandre og de aller fleste kom styrket ut av krisen. Har Norwegian noe igjen for det i ettertid? Enormt mye.

 

Tosidig verdiskapning 

Målet bør være å ha et nettverk som baseres på en gjensidig verdiskapning hvor man kan inspirere, lære, kommunisere, lytte og gjøre hverandre bedre! Det er i oppbyggelsen av et slikt nettverk, sosiale medier som Facebook og LinkedIn virkelig kommer til sin rett da de tilbyr en plattform for utvidelse, samt informasjonsdeling. I henhold til ideen om å skape verdi og tilegne seg kunnskap fra sitt nettverk, kan en se parallell til Cecilie Thunem-Saanum hashtag #SoMe. Med #SoMe ønsker hun å fremme og minne oss på at målet med sosiale medier burde være å fremme den type kommunikasjon og deling som er til hjelp for ditt nettverk! Ikke glem hvor mye du kan vinne på å ha et godt nettverk runt deg, jamføres Jays lov: De fleste smarte mennesker jobber et annet sted enn hos oss – uansett hvor du jobber.

Unntaket er at det er ok å dele egen kompetanse, når den hjelper andre: Når det presenteres med nytteverdi som formål, fremfor at handler om meg, selv om jeg og min erfaring er middelet. Selvsagt skal vi gi av oss selv. Det er jo selve nøkkelen i all kommunikasjon: Å våge å gi, samt å lytte godt. Men mange av oss forveksler det å gi av seg selv  med å kaste for mye informasjon ut, trette ut mottakerne, være en ropert. Uten at det har nytteverdi eller relevans for de andre. Cecilie Thunem-Saanum 

 

Digital intelligens som døråpner for suksess 

Hvorfor er det viktig at markedsførere har kompetanse i sosiale medier? Etter å ha dypdykket i den sosiale kapitalens viktighet, kan vi videreføre kunnskapen om bånd og brobygging til markedsførernes kommunikasjon og suksess. Som markedsfører i dagens marked er du avhengig av å holde deg oppdatert på de siste, digitale trendene deriblant sosiale medier. Med sosiale medier som plattform for kommunikasjon, kan du nå ut til din målgruppe og samtidig være tilgjengelig for feedback.

15-1368710392-sosiale-medierVed å ta en titt på denne statistikken over bruk av sosiale medier i 2014, får du et innblikk i hvor stort omfavnet det er av sosiale mediebrukere. Til denne kunnskapen kan du legge til det innblikket du har fått presentert om én brukers nettverk, og hvilket enormt omfavn av brukere markedsførere faktisk har tilgang til, som grunner både i bånd og brobygging. Det er ikke mange kommentarer eller likes som skal til før det du som markedsfører publiserer på sosiale medier, har nådd ut til store deler av brukernes nettverk som kanskje igjen deler innlegget videre! Det er her vi får se hvordan styrken i én brukers bånd, inkludert de svake båndene, fungerer i praksis. Med dette i mente er det viktig å poengtere konsekvensene ved slik deling. Husk at WOM kan slå begge veier! Dersom én kunde er misfornøyd med din tjeneste eller produkt, vil negativ omtale på din Facebookprofil se svært dårlig ut og kan påvirke både eksisterende og potensielle kunder.

Dersom du ønsker litt drahjelp har Facebook opprettet en annonsetjeneste, som kan hjelpe deg med å nå ut til din målgruppe. Om mer informasjon om Facebook sin tjeneste er ønsket, kan du besøke denne siden.

 

 

Kilder:

Cecilie TS – Sosiale medier gjør oss rausere

Facebook – For business – Slik målretter du Facebook-annonser

Forskningsrådet – Sosial kapital

Idebanken – Sosial kapital gjør en stor forskjell i virksomhetene 

Kjøkkenfesten – Aker Solutions: Internett er kommet for å bli

MAGMA – Sosial kapital: Hvor står vi i dag? 

OECD Insights: Human Capital – What is social capital?

Social Times – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Vine, Snapchar – Social Media Stats 2014 (Infographic)  

 

Bilde 1 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Social Capital

Bilde 2 fra fremhevet bilde er hentet herfra: Social Capital 

No comments so far.

LEAVE YOUR COMMENT