2015 / 22 mai

Hvordan bruker Fresko sosiale medier?


Som en relativt ung aktør på et stadig voksende og konkurransepreget marked, er det helt essensielt å ha en hensiktsmessig utgående kommunikasjon. Målet til Fresko er å øke kjennskapen til de potensielle kundene og øke kunnskapen til de eksisterende kundene. Dette er begge store mål, men for en relativt ung aktør som Fresko er i dag, kan riktig utnyttelse av sosiale medier være nøkkelen til måloppnåelse.

Som jeg nevnte i mitt tidligere blogginnlegg om temaet Real Time Bidding, så kan man nå løsrive seg fra det kjente utsagnet; I KNOW THAT HALF THE MONEY I SPEND ON ADVERTISING IS WASTED. MY ONLY PROBLEM IS THAT I DON’T KNOW WHICH HALF.” – WILLIAM HESKETH LEVER (1851-1925). For ved bruk av sosiale medier kan bedriften ha full oversikt over hvor mye de får igjen for hver investert krone, om de benytter seg hensiktsmessig av kanalene. Dette representerer en stor fordel blant dagens mindre selskaper som ikke har store markedsføringsbudsjett og derfor er mer avhengig av eide og fortjente medier, i forhold til de kjøpte. Men for å oppnå de vinninger som sosiale medier medbringer, bør bedriften sette opp en sosial mediestrategi lik den som er utformet i boken Groundswell. Fordelen ved bruk av denne strategien er at den starter det første steget med målgruppen og deres aktivitet i sosiale medier. Det er så på bakgrunn av denne informasjonen at bedriften kan sette mål som vil skape en strategi som igjen til slutt vil gjøre valget av sosiale plattformer enklere. Det første en bedrift må se på når de skal utforme en mediestrategi er dermed People som sammen med de andre fire stegene danner POST modellen.

Et sosialt selskap er en virksomhet som har satt på plass strategier, teknologier og prosesser for å systematisk engasjere alle individer i sitt økosystem (ansatte, kunder, partnere og leverandører) for å maksimere mulighetene og verdiene (Social Business Forum).

 

– People

Det er ikke uten grunn av det første steget i mediestrategien går ut på å se på din målgruppe og deres sosiale aktiviteter, da flere bedrifter går i motsatt retning ved å først velge sosial plattform og dermed skyter i totalt blinde for å treffe målgruppen. Jeg starter ferden mot å komme med anbefalinger til hvordan Fresko på bedre og nye måter kan benytte seg av sosiale medier, ved å først se på personene. En nærmere analyse som omhandler dette steget, tok jeg for meg i dette blogginnlegget hvor jeg analyserte Fresko´s målgrupper og interessenter. Selv om man ikke skal overse og velge bort flere av interessentene i bedriftens utgående kommunikasjon, velger jeg å snevre inn og kun velge deres private kunder slik at analysen og anbefalingene kan bli mer presise. Grunnen til at jeg velger å snevre inn til kun èn interessent er at det er kundenes oppmerksomhet som er nøkkelen til Fresko´s mål om å øke markedets kjennskap og at dette fokuset vil tjene Fresko godt nå i den tidlige fasen. Fresko´s private kunder er som nevnt primært kvinner i alderen 20 – 50 år, og disse befinner seg gjerne først og fremst på de sosiale mediene Facebook, Instragram og Twitter. Her må en ikke glemme at potensielle og eksisterende kunder krever ulik tilnærming, men ved bruk av slike allmenkjente og godt etablerte medier kan man møte og ivareta dem begge.

 

O – Objectives

Jeg kan ikke gå videre med analysen av Fresko´s bruk av sosiale medier, uten å se på hva deres overordnede mål med synligheten er. Å benytte sosiale medier for å øke kjennskapen til deres bedrift på markedet, gir mange muligheter. Jeg ønsker her å vise til forelesningen med Ståle Lindblad hvor han påpekte at stadig flere bedrifter starter sin mediestrategi med å velge plattform, for så å sette antall likes, økt sidevisninger og økt følgertall som overordnet mål. Vi må snart innse at Facebook- likes ikke betaler regningene våre. Start heller med å utforme et mål som fordrer interaksjon og transaksjon hos kundene slik at de postene som målgruppen ser, skaper verdi for kunden. Med et slikt satt mål vil det samtidig være mye lettere å se virkning av bruken av sosiale medier, som vil bidra både på topplinjen med driftsinntekter og på bunnlinjen med resultat. Jeg ønsker også å trekke inn Lindblads anbefaling om at de målene som settes må være SMART (spesifikt, målbart, akseptert, realistisk, tidsbestemt). Når det gjelder mål og målsetting vil jeg anbefale Fresko å fokusere videre på de langsiktige målene som er satt for hele bedriften. For det er faktisk mulig at målene om å øke kjennskapen, tiltrekke flere til fresh food-baren og å styrke relasjonen til de eksisterende kundene, kan nås ved riktig bruk av sosiale medier. Det er samtidig essensielt at disse målene gjennomsyres i hele bedriften slik at de tydeliggjøres og blir godt forankret både internt og eksternt.

Hvis vi bruker sosiale medier riktig, er dette den mest effektive markedsføringskanalen som finnes. Bruk av sosiale medier er mest kostnadseffektivt, men man må huske at man ikke kan betale regninger med Facebook likes! Å strebe etter å få flere likes kan være et middel til å nå ut mot målgruppen, men det kan aldri være et hovedmål. Synlighet har først verdi i det øyeblikket du kan konvertere det til noe annet. (Ståle Lindblad, 2015).

Før jeg går videre til det neste steget i POST modellen som heter strategi, ønsker jeg først å se på hvordan Fresko benytter seg av sosiale medier i dag.

 

Facebook 

Skjermbilde 2015-05-23 kl. 17.41.39

Fresko startet sin Facebook side i 2011 og har i dag 2287 følgere. Her postes det for det meste bilder med tilhørende tekst, som er identiske med de bildene som postes på Instagram. Bildene innehar sterke farger og er med på å skape et positivt inntrykk av fresh food-baren. Videre bidrar postene til å holde følgerne oppdatert på de retter og juicer som tilbys og på de nyheter som skjer i forhold til åpningen av deres nye lokaler på Aker Brygge. Jeg vil også rose dem for hyppig publisering da jeg ser at de poster omtrent hver andre til tredje dag, da det kanskje ikke er nødvendig for følgerne å bli eksponert for innhold hver dag. Den aktiviteten jeg ser blant de som følger Fresko er at de først og fremst liker de ulike bildene, mens engasjement som å kommentere, dele poster og å delta i diskusjoner uteblir. Kanskje et litt annet innhold er ønsket. Kundene viser derimot engasjement på omtale hvor 74 anmeldelser har gitt Fresko et gjennomsnitt på 4,4 av 5 mulige stjerner.

 

Instagram 

Skjermbilde 2015-05-23 kl. 17.48.07

Instagram har Fresko 2322 følgere som de deler fargerike, friske og innbydende bilder med. Her får følgerne en innsikt i Fresko´s meny da stadig flere retter blir avbildet og følgerne blir opplyst om deres nyhet Ruby som er en flyttbar juicekiosk hvor det skal selges juicer og shaker hele sommeren. Jeg synes at bildene er godt representable for virksomheten og jeg kan se fremgangen fra de bilder de tidligere har delt. I forhold til Facebook ser jeg at bildene her postes mer sjeldent hvor det til tider postes annen hver dag, mens det i andre perioder kan gå uker mellom hver post. Dette mediet har faktisk flere følgere enn deres side på Facebook, som kan begrunnes med at følgerne tiltrekkes de bilder som blir publisert, mens det på Facebook kanskje ønskes et litt annet innhold.

 

Twitter 

Skjermbilde 2015-05-24 kl. 16.58.47

Twitter derimot ser jeg mindre engasjement fra både Fresko og følgerne. Her har Fresko 95 følgere og de twitret sist den 8. februar. I motsetning til de to andre sosiale plattformene, har de her valgt å kommunisere på engelsk. Dette er et valg som de begrunner med ønsket om å være best tilpasset det internasjonale markedet, men den avstanden dette skaper til det norske markedet kan være en bidragsyter til det relativt lave følgertallet. Her twitres det for det meste om konkurranser, åpningstider og tildels nyhetsoppdateringer. Fargene som her er brukt, skaper også en kontrast til deres synlighet på Facebook og Instagram. Her er det blått og grått som brukes, hvilket er to farger som gjør det vanskelig å danne er rettferdig bilde av bedriften ved denne plattformen alene. Det er samtidig svært liten aktivitet blant følgerne da det vises at de fleste twitringene står uten retweet og favorittmarkeringer. 

 

S – Strategy

I dette steget ønsker jeg å forsøke å forutse hvilken effekt den nye bruken av sosiale medier vil ha på målgruppen. Ønskelig vil den nye bruken av plattformene medføre en sterkere relasjon mellom Fresko og dens følgere, slik at enda flere av kundene da både de potensielle og de eksisterende også skal ønske å ta del i kommunikasjonen. Det er også et potensiale for at toveiskommunikasjonen mellom Fresko og kundene skal bli enda bedre. Kanskje ved den nye utnyttelsen av plattformene også vil medføre mer kundeprat om produktene og en større grad av Word of Mouth. Det er ved slik tankegang hvor man tillater seg selv å visualisere drømmescenarioet ved ideelt bruk av sosiale medier, at veien dit til en viss grad blir enklere ved at man kanskje får en bedre innsikt om hvor man skal starte.

I dette steget kan man også velge formålet ved den nye bruken av sosiale medier, på bakgrunn av det satte målet. For å gjøre dette velger jeg å benytte meg av det forfatterne Li og Bernhoff av Groundswell definerer som fem formål virksomheter bør velge blant når de skal utvikle en strategi for sosiale medier: lytte, snakke, forsterke, støtte og omfavne (Groundswell, 2011). Blant disse målene velger jeg å foreslå formålet om å snakke til målgruppen ettersom dette kan være med på å støtte det overordnede målet om å øke kjennskapen. Her må utforming av innholdet med dets budskap være en viktig del av planen. Samtidig må hvem det er som skal kommunisere innholdet være med i tillegg til hvordan og hvor ofte kommuniseringen skal skje (Cecilie Staude, 2015). Det er kanskje lett å tenke at det kun her inngår en enveiskommunikasjon hvor bedriften roper ut sitt budskap til følgerne, men her skal Fresko heller ta del i diskusjoner og snakke med kundene og ikke til.

 

T – Technology

Ettersom det kan virke som Fresko har kastet seg på den digitale bølgen og ønsker å vise synlighet på flere sosiale plattformer uten å helt vite hvordan disse bør brukes og ikke ser potensialet, vil jeg foreslå at de foretar noen endringer. Først vil jeg kanskje anbefale at Fresko velger å begrense bruken til kun Facebook og Instagram slik at de lettere vil ha mulighet til å sette seg inn i disse mediene og dermed vil se nytteverdien. Grunnen til at jeg anbefaler å eliminere Twitter er at det er denne plattformen som virker til å ha blitt nedprioritert både i forhold til deres aktivitet og deres kunders mangel på engasjement. Ved siden av dette velger jeg også å trekke frem tall presentert i forelesning med Svein Tore Marthinsen om de ulike sosiale mediene, som kan være med på å styrke bruken av de to anbefalte mediene. I følge Ipsos MMI har Facebook brukere fra 13 – 70 år hvor hele 3.187.000 har profil som utgjør hele 78.9 % av Norges befolkning. Andelen som bruker Facebook daglig er høyere blant kvinner og de under 30 år, som passer godt overens med at den private kundegruppen til Fresko primært består av kvinner. Ettersom denne kundegruppen er i alderen over 20 år, passer det godt at hele 63% av Norges befolkning over 18 år bruker Facebook daglig. Når det kommer til Instagram har hele 1.275.000 profil som utgjør 31,6% av Norges befolkning. Her er aldersgruppen noe lavere da veksten i antall profiler drives av aldersgruppen 18-29 år, og det er høyere andel menn enn kvinner som kommer til. Dette mediet er derfor kanskje ikke like optimalt som Facebook med tanke på Fresko´s kundegruppe, men det er likevel svært godt egnet i og med at hele 9 av 10 kvinnelige brukere under 30 år sjekker Instagram flere ganger om dagen.

 

Forbedringspotensiale ved bruk av Facebook

Med en dypere innsikt i de vinninger rett bruk av Facebook kan medføre, kan Fresko tjene mye i veien mot å nå sine overordnede mål. Ettersom prosenttallet om antall brukere i Norge er såpass høyt og aldersspredningen er så stor, er postenes innhold det første jeg ønsker å trekke frem. Utfordringen som fresko her må ta hensyn til er at det innholdet som postes, må vekke interesse hos alle aldersgruppene innen målgruppen. Løsningen vil dermed være at postene ikke krysser noen språkbarrierer mellom generasjonene og at de har gjennomgående temaer som Fresko deler med målgruppen, som igjen gir brukerne verdi. Jeg vil her trekke inn et svært nyttig tips klassen fikk av Ståle Lindblad som forklarte oss hvordan algoritmen til Facebook fungerer. Hovedpoenget er at bedriften må poste innhold som målgruppen ønsker å se! Når en bruker går inn på Facebook så er det i realiteten ca 2000 poster tilgjengelige, men i feeden til Facebook så er det bare plass til 300 poster som betyr at Facebook må eliminere 1700 poster. En bruker som da primært klikker seg inn på bilder, vil dermed få bilder eksponert i sin feed. Om Fresko da bare poster linker, så går de glipp av denne typen brukere. Jeg ønsker derfor å anbefale Fresko å gå bort ifra det å kun poste bilder og heller poste et variert innhold av bilder, linker, tekster og videoer slik at de med større sannsynlighet treffer et bredere spekter av brukerne. Dermed vil Fresko både utnytte og tjene på godene til Facebooks algoritmer, samtidig som brukerne vil oppleve postene som mer verdifulle. Postingen vil jeg foreslå at skjer ca annenhver dag, i henhold til ledelsens tidsmangel og at det deles på ansvaret om å opprettholde plattformene. Når postene publiseres er også et aspekt Lindblad poengterte da en posts levetid avhenger av responsen til de første brukerne som ser posten. Hvis de første som ser posten bare ignorerer innholdet så dør posten ut. Å poste ved lunsjtider eller rundt tiden hvor de fleste er på vei hjem fra jobb vil være strategisk smart da en kan regne med at de fleste vil være tilgjengelige for eksponeringen når posten publiseres.Jeg vil her også legge til at før innholdet postes på Facebook, bør budskapets call to action være helt klart, slik at hver post også er mer verdifull for bedriften.

Innholdet må være interessant, relevant og verdiskapende. Skal du lykkes i sosiale medier må du publisere verdiskapende innhold (Ståle Lindblad, 2015).

Jeg vil om postenes innhold også anbefale at Fresko blir kjent med innholdsmarkedsføring. Om Fresko kan benytte Facebook som en plattform hvor verdiskaping og deling på grunnlag av de interesser de deler med målgruppen kan finne sted. Her kan Fresko dele sesongbaserte juiceoppskrifter, matoppskrifter og dele råd om denne livsstilen som de er eksperter på. På Facebook kan de også delta i større samfunnsdebatter for å vise sine følgere aktivitet og engasjement. Samtidig kan Fresko forsøke å oppfordre brukerne til å ta større del i den aktiviteten som skjer på siden, gjennom toveis kommunikasjon og deling av opplevelser ved besøk hos Fresko. På tross av at jeg i denne analysen kun har tatt for meg privatkundene, ønsker jeg også å se mer kommunikasjon som er direkte rettet mot bedriftskundene, som for dem oppleves som verdifullt.

 

Forbedringspotensiale ved bruk av Instagram 

Som tidligere nevnt er Fresko´s innhold på Instagram nærmest identisk med innholdet på Facebook. Dette er svært uheldig da en kan tro at de to sosiale medieplattformene deler flere av de samme brukerne, og å bli eksponert for det samme innholdet kan oppleves som kjedelig og lite engasjerende. Separert innhold for de to plattformene er derfor å anbefale. Jeg kan forstå problemstillingen om at en kan være redd for å la Facebook- brukerne gå glipp av det innholdet som deles på Instagram, men da kan jeg love at Instagram kontoen vil oppleves som mye mer eksklusiv om innholdet er unikt. Her er det samtidig viktig at det innholdet som deles i større grad må vekke mer oppmerksomhet, for å skille seg ut for brukeren som scroller seg gjennom et titalls bilder på vei til jobb. For om brukeren ikke selv manøvrerer seg til Fresko sin bruker, må innholdet skille seg ut fra alle de andre bildene som konkurrerer om brukerens oppmerksomhet. Sørg også for å ha god kvalitet på bildene, gjerne også bilder som følgerne lett kan identifisere seg med og som forteller en historie. Dette er forøvrig også et godt tips til de bilder som postes på Facebook. Et tips som derimot er mer unikt for Instagram, er bruk av relevante hashtags. Ta gjerne en titt på liknende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt, og se hvordan disse hensiktsmessig benytter seg av hashtags. Følg gjerne også brukere med samme interesser for å la deg inspirere og engasjere. Husk også å poste jevnlig for å stadig minne følgerne på din eksistens.

 

Hvilke andre utfordringer kan man møte ved bruk av sosiale medier? 

Her ønsker jeg først å trekke inn fem typer dilemmaer presentert av Øyvind Kvalnes hvilke han kaller rolledilemmaerrask på fingeren dilemmaer, ambisjonsdilemmaer, ytringsdilemmaer og kunnskapsdilemmaer. Den første type utfordring omhandler hvilken rolle vi påtar oss når vi er aktive i sosiale medier, og kalles dermed for rolledilemmaer. For Fresko kan dette være et reellt dilemma ettersom ansvaret for de ulike plattformene er delt på kryss av bedriften og det dermed kan være desto vanskeligere for sjefene og de ansatte å være klar over egen rolle – skal jeg poste som en sjef, ansatt eller som meg selv som en tilhenger av økologi og ikke-prosessert mat? Det såkalte rask på fingeren dilemmaet oppstår ettersom at alt i sosiale medier skal skje i høy hastighet og faren for å publisere noe uten helt ha tenkt igjennom innholdet og konsekvensene kan være faretruende. For fresko anser jeg ikke dette som et faretruende dilemma da de allerede har en god idé om hva slags innhold de ønsker å dele og hvordan de ønsker å fremstå, men faren må likevel ikke glemmes. Den tredje typen utfordringer kalles ambisjonsdilemmaer og omhandler problemstillingen om det jaget som eksisterer for å få flest mulig følgere, likes og venner i sosiale medier. Dette kan fort bli en fare da slike vinninger gjerne er den bekreftelse som gir oss inspirasjon til å fortsette vår aktivitet i sosiale medier. Slike dilemmaer kan også påvirke Fresko dersom de velger å følge mitt råd om å delta i samfunnsdebatter. Det som da kan ha lett for å skje er at de filtrerer sin deltagelse for uenighet og kritisering, for å kun kommentere med ros og smiger for å ikke tråkke noen på føttene. Det kan absolutt være nyttig å ikke kommentere ufiltrert i slike debatter, men frykten for å miste likes og følgere må ikke forhindre at Fresko saklig skal få si sin mening. For å forhindre slik tankegang ønsker jeg også å vise til det Ståle Lindblad minte oss på; at vi ikke kan betale regninger med likes, og følgere! Den tredje typen utfordring kalles ytringsdilemmaer og omhandler hva det egentlig er greit å si i sosial medier hvor man må på tross av ytringsfriheten ta hensyn til at det innholdet vi poster ikke støter noen. Et dilemma alle bør ha i bakhodet, men som jeg ikke tror vil være faretruende for Fresko. Helt til slutt handler det siste dilemmaet om hvor flinke vi er til å bruke sosiale medier og i hvilken grad det er rett å utnytte eget kunnskapsovertak i sosiale medier. Ettersom Fresko er såpass ung på de sosiale medieplattformene, er heller ikke dette et dilemma de bør frykte med det første, men som de i likhet med de andre dilemmaene likevel må ta hensyn til.

 

Til slutt ønsker jeg å trekke frem den etikken og jussen en kan møte på i bruken av sosiale medier. I henhold til plattformenes egenskap om viral spredningseffekt, er det flere faktorer en her bør ta hensyn til. I en forelesning med advokat Stine Helen Pettersen ble vi gjort oppmerksomme på følgende når vi poster i sosiale medier:

Jus – er det lovlig?

Etikk – lar det seg begrunne?

Identitet – er det i samsvar med våre verdier?

Økonomi – lønner det seg?

Omdømme – beholder vi vår troverdighet?

Moral – er det riktig?

 

Jeg tenker at Fresko overholder alle disse kriteriene i de postene som er publisert til i dag. Likevel ønsker jeg å trekke frem en viktig regel når det kommer til publisering av bilder, som kan være nyttig for Fresko i tiden fremover. Her velger jeg å vise til  § 45 c – Retten til eget bilde – Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede”. Til denne regelen er det følgende unntak som kan leses om her. Dette er en viktig paragraf å kjenne til i og med at Fresko i tiden fremover trolig vil publisere flere bilder både fra butikk og fra forskjellige events tilknyttet åpningen av lokalene på Aker Brygge. Her må Fresko ta redaktøransvar og overholde de relaterte reglene og sørge for å få samtykke fra de avbildede.

 

Avslutningsvis ønsker jeg å poengtere viktigheten av å ha en mediestrategi slik den jeg har brukt fra Groundswell, for å utnytte de godene strategisk bruk av sosiale medier kan medføre. Her gjelder det å ha en god plan i bunn og velge plattformer på bakgrunn av din målgruppe, overordnede mål og strategi. Det er ved en slik mediestrategi, en bedrift som Fresko får innblikk i at markedsføring gjennom sosiale medier også kan være lønnsomt. Husk også at det innholdet som postes må være verdiskapende for kunden og dermed vil være en viktig bidragsyter i forsterkningen av relasjonen mellom kunde og bedrift.

 

 

Kilder:

Lindblad, Ståle. Gjesteforelesning på Markedshøyskolen, Oslo 13. mai 2015

Lovdata – 6. kapittel. Forskjellige bestemmelser.

Nygård-Hansen, Hans-Petter. Gjesteforelesning på Markedshøyskolen, Oslo 18. mai 2015

Pettersen, Stine Helèn. Gjesteforelesning på Markedshøyskolen, Oslo 21. mai 2015

Staude, Cecilie. Forelesning på Markedshøyskolen, Oslo uke 20 og 21 2015

Staude, Cecilie og Svein Tore Marthinsen. 2013. Sosial kommunikasjon; personlig – samtale – verdi. Oslo: Kommuneforlaget

Øyvind Kvalnes – Videoforedrag

 • Cecilie Staude / 25. mai 2015 AT 6:43 AM

  Julie – jeg må bare si at jeg er imponert over jobben du har lagt ned i dette blogginnlegget. Dette synes jeg er utrolig godt gjort. Her bruker du teorien fra pensum på en forbilledlig måte, setter hele analysen i et teoretisk forankret system, samtidig som fremstillingen av stoffet er praktisk fundert. Det er akkurat slike besvarelsen jeg imponeres ekstra av, ikke alle som klarer å få det til på den måten du har gjort. Det viser evne til selvstendighet – det betyr mye i et kurs som dette – forøvrig også i arbeidslivet forøvrig. Jeg synes du på en glitrende måte binder det hele sammen, bruker innsikten fra interessentanalysen du har gjennomført tidligere, inn i dette innlegget for å sikre mest mulig målrettet innhold. Betydningen av å være kanalunik, og se muligheter for mediesamspill kanalene imellom er også ivaretatt. Bra. At du også har brukt teorier fra forelesningen om juss og etikk i praksis gjør det enda mer matnyttig for Fresko. Skulle jeg i det hele tatt ha noe å tilføre som kan gjøre innlegget enda bedre må det være å lenke til noe av du har referert til fra gjesteforeleserne vi har hatt inne, eks Ståle som du har referert en del fra. Han har skrevet flere blogginnlegg om elementer du refererer til, analysen av Freskos sosiale mediebruk får ytterligere verdi hvis dette er lenket til. Det samme gjelder artikkelen om dilemmaene og navigasjonshjulet fra Øyvind Kvalnes. Flott at du lenket til loven som Stine refererte til. Totalt sett – et meget solid arbeid – bare å levere inn 😉

  Svar
  • juliebecklund94 / (Author) 25. mai 2015 AT 9:18 AM

   Jeg takker for din hyggelige tilbakemelding med både ros og tips for veien videre! Setter pris på at du tar deg god tid til å skrive så informative kommentarer 🙂

   Svar
 • Utrolig bra og reflektert innlegg, Julie! Du har virkelig gått i dybden på bedriften og kommet med mange relevante poenger som bedriften er flinke til, eller burde endre på. Stå på videre!

  Svar
 • Kjempegodt skrevet Julie! Bra at du går i dybden og forklarer POST-modellen og hvordan den anvendes. Det er lett å snakke om fancy betegnelser og modeller, men du viser at du vet hva du snakker om ved å forklare det ytterligere 🙂 Du er flink!

  Svar
  • juliebecklund94 / (Author) 1. juni 2015 AT 5:21 PM

   Så hyggelig kommentar, Hanne Birgitte! Setter pris på at du fant teksten nyttig og reflektert 🙂

   Svar
 • Veldig bra innlegg, Julie!! Så flink du er 😀
  Her ser man veldig godt at du har søkt og reflektert utenfor pensum. I tillegg har du satt deg veldig godt inn i hvordan bedriften jobber.

  Likevel syns jeg avsnittene kan bli litt for lange. Hva med å skrive noe av det i punkter eller hoppe over en linje? Det er bare visuelle pirke»feil» som jeg nevner her. Teksten i seg selv er bedre enn godt nok! Fortsett slik.

  – Caroline Maria

  Svar

Trackbacks for this post

 1. Mack Ølbryggeri AS i sosiale medier

LEAVE YOUR COMMENT